Privacyverklaring

Gegevens bedrijven
De gegevens van de bedrijven die op zogoes.nl staan zijn de openbare gegevens van winkels, horecazaken, culturele instellingen en dienstverlenende bedrijven die ze zelf op hun website en/of sociale media geplaatst hebben.
Dit is bedoeld om consumenten te informeren welke bedrijven er in de binnenstad te vinden zijn.
Deze gegevens worden bijgehouden door StadZlab, Calsstraat 46, 4463 XA Goes, info@zogoes.nl

Privacyverklaring

Bedrijf: StadZlab (ZoGoes.nl)
Calsstraat 46, 4463 XA Goes
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 58843108
E-mail: info@zogoes.nl

Privacyreglement

In dit reglement geeft StadZlab aan op welke wijze zij omgaat met privacy en persoonsgegevens.

Inleidende bepalingen.

Artikel 1

ZoGoes.nl verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor zover dat strikt noodzakelijk en evenredig is voor:

·      de nakoming van wettelijke verplichtingen;

·      het adviseren van bezoekers van de website;

·      De verkoop van diensten en producten;

·      de administratieve en financiële verantwoording.

Begripsbepalingen

Artikel 2

Verantwoordelijke: De eigenaar van ZoGoes.nl is, gelet op artikel 291 lid1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy-beleid. Hij stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

Doel

Artikel 3

De gegevens verwerkingen van ZoGoes.nl hebben tot doel:

het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten; het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
het doen van betalingen of het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan;
het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen;
het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers;
het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van overheidsbelastingen;
het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de debiteuren en de crediteuren;
de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 

Ten behoeve van bovenstaande worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummers van de betrokkene;
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de debiteuren en crediteuren; foto’s en videobeelden met of zonder geluid;
gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inkomsten;
gegevens over debiteuren en crediteuren;
gegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden;
data in reacties op de website;
Cookies, login informatie en schermweergave opties;
andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 

Reikwijdte

Artikel 4

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van ZoGoes.nl plaatsvinden.  Een overzicht van de verwerkingen maakt onderdeel uit van dit reglement.

Inhoud van de verwerkingen

Artikel 5

Lid 1

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt en de verwerking in verhouding staat tot het doel.

Lid 2

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens zijn of worden verstrekt:

a)    Cliëntèle voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten;

b)    Financiële instellingen, zoals banken, accountants en de belastingdienst, voor zover dat noodzakelijk is voor de financiële afhandeling.

c)     Medewerkers, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 6

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt slecht voor de navolgende grondslagen:

·      Met toestemming van de betrokkene

·      Noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst

·      Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

·      Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Verwijderen en vernietigen van gegevens

Artikel 7

ZoGoes.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van  de doelstelling van het platform Zo Goes, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Toegang tot de gegevens

Artikel 8

Rechtstreekse toegang tot de gegevens hebben naast de verantwoordelijke, personen die schriftelijk door hem zijn aangewezen. Het aanwijzingsbesluit wordt, indien noodzakelijk bij dit reglement gevoegd.

Verwijdering gegevens

Artikel 9

De gegevens worden verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register. Wanneer deze gegevens niet meer bewaard hoeven worden op grond van de Archiefwet, of belastingwetgeving worden deze vernietigd of gewist.

Rechten betrokkenen

Artikel 10

U hebt het recht op:

a)    Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

b)    Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

c)     Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren.

d)     Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

e)    Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

f)     Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De verantwoordelijke zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 11

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. ZoGoes.nl, heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal [naam bedrijf] laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij ZoGoes.nl, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan ZoGoes.nl, aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Slotbepalingen

Artikel 12

De eigenaar van ZoGoes.nl is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het de bepalingen van het privacyreglement.

Artikel 13

Dit privacyreglement is vastgesteld op 24 mei 2018 te Goes

Roland Goovers
ZoGoes.nl

Bijlage:

Overzicht van verwerkingen:

Verwerking debiteuren en crediteuren.

Ten behoeve van bovenstaande worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de debiteuren en crediteuren;
andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.