RECLAMEBELASTING GOES

Met ondernemers is in 2003 een intentieovereenkomst afgesloten waarin is afgesproken dat zij een bedrag van € 4.750.000 zullen bijdragen aan de integrale kwalitatieve opwaardering van de binnenstad. Deze bijdrage zou in eerste instantie geïnd worden via een baatbelasting.

Uitgangspunt was dat ondernemers in de binnenstad vanaf 2008 via de baatbelasting zouden meebetalen aan de herinrichting van de binnenstad. Vanwege juridische problemen rond de baatbelasting is in 2008 besloten reclamebelasting te gaan heffen, omdat deze ook voor een afgebakend gebied kan worden ingevoerd.

In een werkgroep met de ondernemers (OOG, Horeca Nederland en KvK) is in 2008 de reclamebelasting-verordening verder uitgewerkt. In overleg met de ondernemers is de termijn op 20 jaar gesteld.

In het coronajaar 2020 is eenmalig geen reclamebelasting geheven.

2029 is het laatste jaar van de reclamebelasting.

Heffingsgebied

 • Wordt geheven in de binnenstad, zie kaart onderaan de pagina.

Grondslag heffing

Reclamebelasting wordt geheven naar de oppervlakte van een reclameobject. De bepaalde oppervlakten en reclameobjecten, die bij één bouwwerk of deel daarvan behoren, worden bij elkaar opgeteld. Als meerdere bouwwerken of delen daarvan naast elkaar liggen en samen worden gebruikt door één belastingplichtige, wordt alles bij elkaar opgeteld.

 • Belastbare feiten

De volgende belastbare feiten worden meegeteld. Hiervan wordt opgenomen: het aantal, het aantal m² en of het object enkel- of dubbelzijdig is bedrukt.

 • Vlaggen,
 • Reclameborden, hangend aan en op de gevel
 • Lichtbakken
 • Terrasafscheidingen met reclame
 • Losse reclameborden, staand voor het pand
 • Spandoek
 • Reclamezuil
 • Reclameuiting in etalage
 • Posters op raam
 • Overige

Bij een pand met meerdere reclame-uitingen wordt ervoor gekozen de afzonderlijke maten van de reclamevoorwerpen op te nemen en deze bij elkaar te tellen.

Deels zichtbaar

Indien het reclameobject slechts voor een deel zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt de oppervlakte van het reclameobject bepaald op het van de openbare weg zichtbaar gedeelte van het reclameobject.

Haaks op de gevel geplaatste voorwerpen

Een uithangbord dat haaks op de gevel staat en dat aan twee zijden reclame-uitingen heeft, wordt 2x meegeteld.

Driehoekige, ronde of voorwerpen met een andere dan rechthoekige vorm

Voorwerpen die driehoekig, rond of een andere vorm dan rechthoekig zijn worden in een denkbeeldige rechthoek geplaatst. De oppervlakte van deze denkbeeldige rechthoek wordt als maatvoering gehanteerd.

Losse letters

Ook hierom wordt een denkbeeldige rechthoek geplaatst. De oppervlakte van deze denkbeeldige rechthoek wordt als maatvoering gehanteerd.

Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 1. die korter dan 13 weken aanwezig zijn;
 2. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden dan wel een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;
 3. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;
 4. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;
 5. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
 6. die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in een etalage of in de winkel;
 7. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een afbeelding met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;
 8. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen zaak;
 9. op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden,
 10. die onderdeel uitmaken van onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzonder van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
4 tariefgroepen:Tarieven 2024 (jaarlijkse indexering 4,85%)
voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0 m² tot 0,04 m²:0
voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,04 m² tot 10 m²:€ 1.120
voor een reclameobject met een oppervlakte tot 10 m² tot 25 m²:€ 3.918
voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 25 m²:€ 7.836

Bijdrage ondernemersfonds

Op verzoek van Oog en Horeca wordt er een hoger bedrag geïnd dan nodig, hierdoor is per jaar €65.000 beschikbaar als zgn. ondernemersfonds waarvan de hanging baskets, sfeerverlichting, extra promotie etc. worden geregeld.

Heffingsgebied reclamebelasting